Về việc quán triệt các vấn đề liên quan đến việc trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT

Ngày 03/4/2017

VỀ VIỆC QUÁN TRIỆT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRỤC LỢI, LẠM DỤNG QUỸ BHYT

Tải tại đây.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: