Phòng kế hoạch tổng hợp

Ngày 04/12/2015

 

HOẠT ĐỘNG TỒ CHỨC PHÒNG KHTH

 

 

  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

Phòng KHTH là phòng chức năng quản lý mọi hoạt động chuyên môn của bệnh viện, được hình thành song hành với sự thành lập bệnh viện. Trước đây phòng mang tên Y vụ, từ năm 1997 được đổi tên thành Phòng KHTH.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Trưởng phòng qua các thời kỳ:

Năm 1997 - 2002

Bs Trần Vĩnh An

Năm 2002 - 2004

      Bs CKI Nguyễn Thị Hoa

Năm 2005 - 2006

Bs CKI Trương Thị Lan

Năm 2006 - 2012

Bs CKI Trương Thị Lan

Năm 2012 - 2013

Th.s Phạm Văn Sơn

Năm 2014 - 2015

Bs CKII Nguyễn Hồng Trường

 

Nhân lực hiện tại:

Trưởng phòng:   Bs CKI Lưu Đình Bình

        Phó phòng:        Bs CKI Trần Đức Trọng   

Nhân viên phòng:

 Điều dưỡng trung học: 05 Cán bộ

1.  Cao Thị Lan Anh

2.  Hồ Thị Hoài Thanh

3.  Nguyễn Thị Kim Thành

4.  Đặng Thị Hà

5.  Võ Thị Thu Lý

    CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

    Chức năng:

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

-           Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

-           Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

-           Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

    Nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn bệnh viện quý và năm.

4. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

5. Phân bổ theo dõi công tác chỉ đạo tuyến

6. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật. 

7. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

8. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 

9. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan lãnh đạo cấp trên. 

10. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện. 

11. Xây dựng quy trình làm việc cụ thể ở các bộ phận thuộc phòng Kế hoạch Tổng hợp, thực hiện công việc theo khẩu hiệu hành động chung của bệnh viện: “Chất lượng - Văn minh - Hiện đại”

        Bộ phận chuyên môn trực thuộc:

1. Bộ phận Hành chính chuyên môn, thống kê:

+ Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

+ Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến liên quan đến chuyên môn của BN, thân nhân. 

+ Soạn thảo các văn bản liên quan công tác quản lý chuyên môn. 

+ Cấp các giấy tờ liên quan đến chuyên môn.

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quyết định số 2360/BYT-QĐ ngày 14/11/1997 và công văn hướng dẫn số  1371/KH  ngày 9/3/1998 của BYT.

+ Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

+ Cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

2. Bộ phận đăng ký và lữu trữ hồ sơ bệnh án:

   + Đăng ký hồ sơ bệnh án vào viện.

  + Kiểm tra hồ sơ bệnh án xuất viện. 

  + Sao hồ sơ bệnh án.

 bệnh viện.
3. Bộ phận Y tế cơ quan:

+ Lên kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng lao động, học tập trong nước

        4. Bộ phân đào tạo và chỉ đạo tuyến:

+ Phụ trách: Chỉ đạo chuyên môn các phường xã trong thành phố.

+ Quản lý chung, phân bố sinh viên thực tập của ĐH Y Vinh và các trường cao đảng, TH Y trên địa bàn.

+ Mời các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực cần thiết,  tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên bệnh viện.

5. Nhóm hỗ trợ chuyên môn:

Giúp Lãnh đạo phòng thực hiện tốt chức năng quản lý, chức năng tham mưu cho Ban giám đốc về công tác chuyên môn của bệnh viện. 

 

 
 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: