Phòng Tài chính kế toán

Ngày 02/12/2015

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Phòng tài chính kế toán là một trong những bộ phận quan trọng của Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh. Trước đây khi Bệnh viện còn là Trung tâm y tế Thành phố Vinh, phòng Tài chính kế toán có tên gọi là phòng Tài vụ. Đội ngũ cán bộ được đào tạo đúng chuyên ngành Tài chính kế toán, có đủ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ  của đơn vị đề ra.

Phòng tài chính kế toán làm nhiệm vụ quản lý theo dõi toàn bộ hoạt động thu - chi tài chính trong toàn Bệnh viện, với quy mô phát triển của Bệnh viện từ tháng 6/2008 từ Bệnh viện Hạng III lên bệnh viện Hạng II, với chỉ tiêu giường bệnh là 230 giường, gồm có 22 khoa, phòng (07 phòng chức năng, 15 khoa lâm sàng và cận lâm sàng), với 275 biên chế. Từ tháng 01/2015 theo phân loại tuyến chuyên môn kỹ thuật thì bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh thuộc Hạng II tuyến tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc; Ban chấp hành Đảng ủy và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa phòng, ban lãnh đạo phòng và toàn thể cán bộ nhân viên trong phòng cùng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Bệnh viện. Phòng tài chính kế toán đã có những thay đổi phát triển về hoạt động chuyên môn cũng như mọi hoạt động khác trong đơn vị. Hàng năm phòng TCKT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cân đối nguồn thu, chi tài chính trong đơn vị để đáp ứng tốt công tác khám và điều trị tại bệnh viện. 

Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc cải cách thủ tục hành chính, bám sát, theo dõi, điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc bệnh viện.

 II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:                  

   1. Nhân sự của phòng: Gồm có 12 người.         

Trong đó:   - Thạc sỹ kinh tế       :     01 người.       

                   - Cử nhân kinh tế : 06 người.     

                   - Cao đẳng                  :     04 người.       

                   - Trung cấp                 :     01 người.       

    2. Cơ cấu tổ chức: Gồm 05 bộ phận:

- Phòng kế toán tổng hợp.             

- Phòng kế toán thanh toán bệnh nhân (viện phí và BHYT) nội trú.

- Phòng kế toán BHYT ngoại trú. 

- Phòng thu viện phí.                     

- Phòng thủ quỹ.

   3. Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

          * Trưởng phòng TCKT:                         

•         Từ năm 1990 đến tháng 4/2003:                         Đ/c Nguyễn Thị Chất

•         Từ tháng 4/2003 đến tháng 10/2010:     Đ/c Đào Thị Hà

•         Từ tháng 11/2010 đến tháng 9/2014:     Đ/c Lê Thị Kim

•         Từ tháng 10/2014 đến nay:                                 Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng

           * Phó phòng TCKT:                              

•       Từ năm 1990 đến tháng 4/2003:              Đ/c Đào Thị Hà

•       Từ tháng 5/2003 đến tháng 10/2010:                 Đ/c Lê Thị Kim

•       Từ tháng 01/2011 đến tháng 9/2014:                  Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng

•       Từ tháng 10/2014 đến nay:                                   Đ/c Hà Thị Huyên

Với nhân lực hiện có là 12 cán bộ, tuy  khối lượng công việc nhiều như: Quản lý  nguồn ngân sách nhà nước cấp, tiếp nhận các nguồn viện trợ của các tổ chức đến, nguồn thu tại đơn vị như thu viện phí; thu BHYT; Các nguồn dịch vụ về y tế được Nhà nước cho phép theo Nghị định 43/CP. Được chia thành 04 bộ phận theo từng chức trách, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong phòng theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:  

           * Chức năng :

   - Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là Giám đốc bệnh viện.

   - Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.

      - Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán.

* Nhiệm vụ :

         - Lập dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, hàng năm tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện.

        - Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
        - Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
        - Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. 
        - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
        - Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản....

        - Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu được phê duyệt cho mọi hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện.

        - Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, kiểm tra tình hình thu - chi tài chính trong bệnh viện, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định, xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện như mua sắm, sửa chữa …).

         - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ BHXH, BHYT theo đúng chế độ chính sách, vật tư,  tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời.

          -Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu - chi của bệnh viện.

          - Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.

          - Tổ chức công tác tài chính - kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nhà nước hiện hành.

          - Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính như : Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hằng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …;

          - Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn dịch vụ.

          - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

          - Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương và các khoản thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

  IV. VỀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT:         

   1. Trang thiết bị:            

        - Phòng TCKT 100% cán bộ được trang bị hệ thống máy vi tính.

   2. Các phầm mềm hiện phòng TCKT đang thực hiện:

  2.1. Phầm mềm kế toán MISA: Quản lý trong công tác hạch toán kế toán một cách thống nhất trong toàn ngành, về việc quản lý tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán.

 2.2. Phần mềm HMS: Phần mềm quản lý KCB BHYT (HMS 2.0) (theo Thông tư 178 của Bộ Tài chính và Công văn số 808 ngày 04 tháng 03 năm 2013 của BHXH Việt Nam).

 2.3. Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN): Giúp đơn vị thực hiện nghiệp vụ quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ có sự điều chỉnh trong kỳ, điều chuyển, kiểm kê, bảo dưỡng,... Tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, tra cứu tài sản của các đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet.

2.4. Phần mềm FPT.eHospital - Hệ thống Thông tin Quản lý Bệnh viện:

 FPT.eHospital là Hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện, quản lý toàn bộ hoạt động thông suốt từ lúc tiếp nhận bệnh nhân vào viện cho đến khi ra viện. FPT.eHospital được phân chia thành nhiều phân hệ nghiệp vụ và kết hợp các phân hệ này tạo thành luồng thông tin thống nhất đem lại sức mạnh tổng lực cho bệnh viện.

  3. Hướng phát triển đào tạo nhân lực phòng TCKT:

          - Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị vững mạnh về mọi mặt theo nhu cầu phát triển của bệnh viện.

                - Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

          -  Trang bị cho cán bộ những kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc và xử lý công việc hiệu quả.

          - Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm được đi đào tạo, bồi dưỡng và ý thức tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TCKT

•         Trưởng phòng TCKT: Nguyễn Thị Mỹ Hằng

                   Phó phòng TCKT: Hà Thị Huyên 

•         Phòng kế toán tổng hợp: 

Phòng thanh toán viện phí BHYT Ngoại trú

•         Phòng thu viện phí:

•         Phòng thanh toán viện phí Nội trú:

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: