Phòng vật tư y tế công nghệ thông tin

Ngày 25/11/2015

 

I.  Giới thiệu sơ lược:

Tháng 10 năm 2014 Phòng Vật tư y tế – Công nghệ thông tin được tách ra từ Khoa Dược - VTYT. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, phòng đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt được một số thành quả nhất định.

II. Tổ chức nhân sự:

     

Tập thể cán bộ phòng Vật tư y tế - CNTT

Tổng số: 07 cán bộ, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 05 nhân viên.

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Thừa Tiến

Dược sỹ CKI

Trưởng khoa Dược – VTYT

2

Võ Đức Tài

Thạc sỹ

P. Trưởng phòng – Vật tư y tế -CNTT

3

Phan Văn Vượng

CNCNTT

Kỹ thuật viên CNTT

4

Trâng Cao Cường

Kỹ thuật

Kỹ thuật viên TBYT – CNTT

5

Nguyên Trung Dũng

Kỹ thuật

Kỹ thuật viên TBYT – CNTT

6

Phạm Huy Cương

Kỹ thuật

Kỹ thuật viên TBYT – CNTT

7

Lê Thị Phương

Nhân viên VP

Nhân viên văn phòng kiêm thủ kho

III. Chức năng, nhiệm vụ:

            1. Chức năng:

            Phòng Vật tư kỹ thuật - Công nghệ thông tin chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư máy móc thiết bị y tế và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

            Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, trang thiết bị, cũng như ứng dụng Công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả. 

            2. Nhiệm vụ:

            a, Vật tư kỹ thuật:

            Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện, phòng lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt.

            Tham gia tổ chức đấu thầu, mua sắm, tiếp nhận, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

            Quản lý tốt thiết bị y tế ở khoa phòng sử dụng theo quy định.

             Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn.

             Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy. Đối với những máy đắt tiền, kỹ thuật mới  phải có người trực tiếp bảo quản và  sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.

             Phối hợp với các khoa phòng tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn giám sát các khoa phòng sử dụng thiết bị y tế đúng quy định, nhằm khai thác sử dụng hết các tính năng kỹ thuật của thiết bị đã lắp đặt, bảo đảm đạt hiệu suất họat động cao, hiệu quả và tiết kiệm.

            b, Công nghệ thông tin:

            - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Giám đốc phê duyệt.

            - Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện.

            - Quản lý, duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với các cơ quan - Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

            - Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

            - Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

            - Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.

            - Phối hợp phòng Khám, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, quản lý, duy trì hoạt động ổn định Hệ thống báo số tự động.

            -  Quản lý, duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của hệ thống tổng đài nội bộ, đảm bảo các khoa phòng liên lạc được với nhau.

IV. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

          1. Trưởng phòng phụ trách chung, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

            a. Chức năng:

          -  Là người có trách nhiệm cao nhất của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về điều hành chỉ đạo tổ chức thực hiện mọi hoạt động của phòng mà Giám đốc giao về công tác tổ chức và quản lý lao động, công tác hành chính.

      b. Nhiệm vụ , quyền hạn.

          - Xây dựng nội qui, qui chế phương án làm việc và biện pháp thực hiện.

          - Tham mưu cho lãnh đạo về kế hoạch, chiến lược đầu tư, bảo trì, sửa chữa và trang bị  máy móc, trang thiết bị y tế, thiết bị Công nghệ thông tin; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo dưỡng thiết bị của Bệnh viện.

          - Quan hệ mật thiết với các khoa, phòng, của bệnh viện để giải quyết tốt những vấn đề về nghiệp vụ chuyên môn.

          - Phân công giao nhiệm vụ cho các bộ phận trong phòng đúng người, đúng việc theo sở trường năng lực của từng người, động viên phát huy vai trò sáng tạo trong công việc, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ Giám đốc giao.

          2. Phó phòng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

         a. Chức năng:

- Là người giúp trưởng phòng và cùng với trưởng phòng điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của phòng mà Giám đốc bệnh viện giao.

          - Thay mặt trưởng phòng khi trưởng phòng đi công tác hoặc uỷ quyền để giải quyết các công việc của phòng trong các quan hệ công việc với các khoa, phòng trong bệnh viện.

          b. Nhiệm vụ , quyền hạn:

         - Tham gia xây dựng nội qui, qui chế phương án làm việc và biện pháp thực hiện.

        - Là người được trưởng phòng phân công phụ trách chung, được uỷ quyền của trưởng phòng giải quyết công việc của phòng khi trưởng phòng đi công tác, hoặc bận công việc khác và sau đó báo cáo lại.

          - Đề xuất phương án khả thi trong việc bố trí từng bộ phận nghiệp vụ trong phòng theo đúng chuyên môn đào tạo để phát huy năng lực của từng người.

          - Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm phối hợp liên quan đến nhiệm vụ được giao.

          - Cùng trưởng phòng bàn bạc đưa ra những giải pháp tối ưu về công việc được phân công biện pháp thực hiện, sau đó báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Cùng trưởng phòng thẩm định lại toàn bộ công việc của cán bộ nhân viên trong phòng thực hiện để làm tốt nhiệm vụ được giao.

            3. Cán bộ kỹ thuật, thống kê, thủ kho.

a. Chức năng:

         - Là viên chức chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo phòng, dự trù, tổng hợp, báo cáo các trang thiết bị của Bệnh viện.

          - Soạn thảo các văn bản liên quan đến vấn đề quản lý, thủ tục  sửa chữa mua sắm trang thiết bị.

          - Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn nghiệp vụ các thủ tục hành chính.

          - Quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu theo qui định.

          b. Nhiệm vụ, quyền hạn.

          - Nắm được sự thay đổi và biến động của trang thiết bị trong quí, năm

          - Nắm vững qui định, thủ tục thanh quyết toán tạm ứng đối với tùng cá nhân trong phòng, theo dõi, quản  lý ngày công lao động.

          - Bảo vệ an toàn máy móc, trang thiết bị tài sản được giao.

          - Sắp xếp vật tư, thiết bị hợp lý để tìm ra nhanh nhất phục vụ cho công việc.

          - Tổng hợp, báo cáo trang thiết bị.

            4. Tổ kỹ thuật

a. Chức năng:

          - Lập kế hoạch bảo dưỡng , bảo trì và thực hiện sửa chữa trang thiết bị y tế, thiết bị Công nghệ thông tin.

 b. Nhiêm vụ quyền hạn:

          - Phối hợp với khoa phòng bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng, hỏng hóc đảm bảo cho thiết bị được hoạt động tốt nhằm phục vụ bệnh nhân.

          - Đề xuất lãnh đạo phòng bố trí việc sử dụng thiết bị tại các khoa phòng cho hợp lý, phù hợp với yêu cầu phục vụ người bệnh. 

V. Kết quả hoạt động chính:

Quản lý tài sản trong toàn Bệnh viện với số l­ượng hàng trăm thiết bị với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Cung ứng kịp thời những yêu cầu cần thiết về trang thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán và điêù trị bệnh khi đã đư­ợc Ban giám đốc phê duyệt.

Hoàn thành tốt việc đấu thầu mua sắm Trang thiết bị y tế hàng năm.

Hàng năm tiến hành việc sửa chữa, bảo dưỡng cũng như theo dõi sửa chữa các trang thiết bị theo yêu cầu của các Khoa, Phòng.

Vận hành hệ thống mạn Lan nội bộ, phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống gọi số, hệ thông án ning Camera, hệ thống Oxy, ... đảm bảo liên tục.

 

VI. Một số hình ảnh hoạt động phòng:

1. Giao ban hàng ngày:

 

2. Phòng làm việc với các chuyên gia TBYT tàu USS - Mỹ:

 

 

 

 

 

3. Hệ thống máy chủ:

 

4. Tổng đài nội bộ:

 

 

 

 

5. Camera giám sát:

 

VII. Một số hình ảnh thiết bị y tế tại bệnh viện:

1. Hệ thống máy nội soi

-         Máy nội soi dạ dày Pro System 2200.

  • Máy nội soi dạ dày, đại tràng Processor.

o   Máy nội soi TMH HDS – 300WLS.

o   Máy nội soi TMH HS – 300A.

o   Máy nội soi TMH Halgen light source.

 

 

                                    

 

 

  • Máy nội soi cổ tử cung kỹ thuật số.

 

                          

 

 

2. Khoa chẩn đoán hình ảnh

- Máy siêu âm màu 4D Siemens.

- Máy siêu âm màu 4D Aloka.

- Máy siêu âm đen trắng Logiq α200.

 

 

  • Máy chụp XQ kỹ thuật số Siemen.

           

 

  • Máy điện tim 6 cần Nihonkokden.

 

     

 

  • Máy chụp cắt lớp CT Scanner Siemen.

 

  • Máy đo điện não đồ.

              

 

  • Máy đo loãng xương Dexxum T.

 

       

 

 

       3. Một số thiết bị nhà mổ

-         Giao mổ điện cao tần Hillmed HM930.

-         Giao mổ điện Martin ME 102.

 

          

 

 

-         Monitor theo dõi bệnh nhân ONI.

-         Monitor màu theo giõi bệnh nhân 6 thông số có CO2.

                       

-         Máy gây mê kèm thở.

           

 

-         Dàn mổ nội soi điện cao tần Stryker.

             

 

-         Kính hiển vi phẫu thuật INAMI.

 

 

 

     

 

-         Máy tán sỏi Laser Holmium SphinX – 30W.

           

 

4.   Hệ thống máy xét nghiệm

-         Máy phân tích sinh hóa tự động LX 200.

               

 

-         Máy miễn dịch huỳnh quang Cobas E411.

               

-         Máy phân tích nước tiểu Status.

-         Máy xét nghiệm nước tiểu Clinitek Novo.

             

-         Máy sinh hóa tự động AU480.

-         Máy sinh hóa tự động AU680.

  

-         Máy xét nghiệm đông máu tự động CA 1500.

         

-         Máy xét nghiệm huyết học tự động XS 1000i.

 

     

 

5. Khoa y học cổ truyền

- Máy điện xung Cosmogamma Res 1F00.

                 Description: C:\Users\MyPC\Desktop\may-xung-dien-qua-da1.jpgDescription: C:\Users\MyPC\Desktop\thumb.jpg

 

     - Máy siêu âm điều trị Digisonic.máy kéo giãn cột sống thắt lưng Trac Tiger 202.

               Description: C:\Users\MyPC\Desktop\bosscom_cwm_302.jpgDescription: C:\Users\MyPC\Desktop\362011102654706giuong keo.jpg

 

 

 

-         Máy sắc thuốc bắc.

             Description: C:\Users\MyPC\Desktop\may-sac-thuoc-bac.jpg

-         Máy điều trị sóng siêu âm, ngôn ngữ Việt.

                       Description: C:\Users\MyPC\Desktop\MuXyH4p.jpg

-         Máy điện tim 6 cần Nihonkokden.

              

         

          6. Khoa Mắt

          - Máy siêu hiển vi.

              

- Máy trình chiếu thị lực.

           Description: C:\Users\MyPC\Desktop\11.jpg

            - Máy đo khúc xạ AXIS.

             Description: C:\Users\MyPC\Desktop\gtb1398330635.jpg

-         Máy siêu âm A/B.

-         Máy chụp ảnh chụp huỳnh quang đáy mắt VX - 10α.

 

         Description: C:\Users\MyPC\Desktop\80738-81_0.jpgDescription: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\kowa-vx-10.gif

 

      7. Khoa RHM

- Máy điều trị nha khoa.

                    Description: C:\Users\MyPC\Desktop\Dieu-tri-noi-nha-chong-viem-nhiem-tuy-rang-3.jpg

- Ghế làm răng.

           Description: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\aam1251194881.jpgDescription: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\download (1).jpg

 

- Máy XQ răng ESX – W.

               Description: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\download (2).jpgDescription: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\download (3).jpg

 

          8. Khoa HSCC

- Monitor theo dõi bệnh nhân.

                Description: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\images (10).jpgDescription: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\images (11).jpg

- Máy thở Esprit VS3014102.

- Máy thở Hamilton C2.

- Máy gây mê kèm thở(Dra – Fabius Plus).

- Máy thở thông minh.

- Máy thở New port Breeze E150.

- Máy thở Philip.

- Máy thở Bennett 840.

   Description: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\download (8).jpgDescription: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\download (7).jpg      Description: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\download (5).jpg                                              Description: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\download (6).jpg         Description: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\images (12).jpg        Description: C:\Users\MyPC\Desktop\Hinh anh\download (9).jpg

 

- Máy sốc tim đa chức năng Lifegain CU-HD1.

     Description: C:\Users\MyPC\Desktop\thumb (1).jpg

    9. Khoa sản

- Monitor sản khoa.

- Lồng ấp trẻ sơ sinh INC – 285SCB.

                 Description: C:\Users\MyPC\Desktop\images (1).jpg

 

- Máy nghe tim thai Hadeco ES 102EX.

                  Description: C:\Users\MyPC\Desktop\tải xuống (4).jpg

- Máy Laser CO2, JZ3-30.

                   Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hcx1434676818.jpg

 

- Máy theo dõi sản khoa Twinview FC1400.

                   Description: C:\Users\MyPC\Desktop\thumb (2).jpg

- Máy siêu âm đen trắng Aloka Prosound 6.

                        Description: C:\Users\MyPC\Desktop\ssd1000 big-375419f20154.jpg

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: