Các Tổ Chức Đoàn Thể

Đảng Bộ

Ngày 26/11/2015

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

Ban Chấp hành Đảng bộ bệnh viện khóa IX, nhiệm kỳ 2015- 2020

 

I.    GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐẢNG BỘ BVĐKTP VINH

Đảng bộ Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố Vinh. Đảng bộ đã trải qua 9 kỳ Đại hội đảng bộ (chi bộ) bệnh viện, ngay từ khi mới thành lập chi bộ chỉ có 4 đảng viên, cho đến nay đã có 102 đảng viên. Đảng bộ đã lãnh đạo bệnh viện với chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, với biết bao khó khăn, thử thách, với nhiều thăng trầm và biến cố lịch sử, có những thời kỳ bệnh viện gần như phải giải thể, rơi vào tình thế bế tắc trong đường lối phát triển, không có lối thoát. Tuy vậy nhưng dưới sự lãnh đạo của chi bộ (đảng bộ), bệnh viện không những đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn đó, mà còn dẫn dắt bệnh viện có bước phát triển vượt bậc trong nhiệm kỳ 2010- 2015. Trở thành một đơn vị dẫn đầu trong các bệnh viện tuyến huyện, luôn được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, là một trong những địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân Thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Có được những thành quả như ngày nay ngoài sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ bệnh viện qua các thời kỳ, phải nói đến tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng mệt mỏi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của các thế hệ cán bộ đảng viên đã tập trung xây dựng Đảng bộ bệnh viện “trong sạch, vững mạnh” nhiều năm liền.

II.     CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

        2.1. Hiện tại (khóa IX, nhiệm kỳ 2015- 2020):

          * Ban Thường vụ Đảng ủy:

Đ/c Nguyễn Hồng Trường

UVBCH Đảng bộ TP- Bí thư Đảng ủy

                            

         Đ/c Phan Thế Long                                  Đ/c Nguyễn Thừa Tiến

                       Phó Bí thư Đảng ủy                        UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

          * Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ:

                                                                                 

                    Đ/c Phạm Văn Sơn                              Đ/c Nguyễn Thị Hiền                           Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng

                       UVBCH- PGĐ                                      UVBCH- PP.TCCB                                     UVBCH- TP.TCKT

                                                                       

 

             Đ/c Nguyễn.T.Quỳnh Phương               Đ/c Nguyễn Thanh Hải                          Đ/c Nguyễn Thanh Hải

                                    UVBCH- TPĐDUVBCH- TK.CĐHA                                                           UVBCH- TK.KB

2.2. Ban Thường vụ Đảng ủy qua các thời kỳ:

* Nhiệm kỳ 2000- 2005:

                                        

 

 

 

 

 

              Đ/c Phạm Văn Thanh                    Đ/c Nguyễn Văn Nam

         UVBCHTP- Bí thư Đảng ủy                  Phó Bí thư Đảng ủy

* Nhiệm kỳ 2005- 2010:

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

     Đ/c Nguyễn Văn Nam           Đ/c Trịnh Sơn Hà          Đ/c Nguyễn Trung Đoàn

         Bí thư Đảng ủy                   Phó Bí thư Đảng ủy             UVBTV- CNUBKT

* Nhiệm kỳ 2010- 2015:

 

 

 

 

 

 

 

 

      Đ/c Nguyễn Xuân Sáu         Đ/c Nguyễn Trung Đoàn            Đ/c Trần Thị Đạm

  UVBCHTP-Bí thư Đảng ủy        Phó Bí thư Đảng ủy                       UVBTV-CTCĐ

                                       

                                      Đ/c Nguyễn Hồng Trường

                                   Phó Bí thư Đảng ủy (2013-2015)

2.3. Các chi bộ trực thuộc:

- Tổng số đảng viên: 102 đồng chí;

- Tổng số có 12 chi bộ trực thuộc;

- Bao gồm:

+ Chi bộ Nội- Truyền nhiễm: Đ/c Võ Hồng Sơn- Bí thư;

+ Chi bộ Ngoại: Đ/c Phạm Văn Chính- Bí thư;

+ Chi bộ Sản: Đ/c Nguyễn Thúy Văn- Bí thư;

+ Chi bộ Nhi- Mắt: Đ/c Nguyễn Thị Vân- Bí thư;

+ Chi bộ PTGM-HSCC: Đ/c Phan Thế Long- Bí thư;

+ Chi bộ TMH- RHM: Đ/c Phạm Văn Sơn- Bí thư;

+ Chi bộ khoa khám bệnh: Đ/c Nguyễn Thanh Hải- Bí thư;

+ Chi bộ CĐHA- XN: Đ/c Nguyễn Thanh Hải- Bí thư;

+ Chi bộ Dược- VTYT và YHCT: Đ/c Nguyễn Thừa Tiến- Bí thư;

+ Chi bộ TCCB- TCKT: Đ/c Nguyễn Thị Hiền- Bí thư;

+ Chi bộ HCQT- KHTH: Đ/c Thái Đình Sơn- Bí thư;

+ Chi bộ Điều dưỡng-KSNK: Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Phương- Bí thư.

III.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng:

Đảng bộ bệnh viện là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ và đơn vị vững mạnh.

3.2. Nhiệm vụ:

3.2.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã được Sở Y tế giao. Đặc biệt trong công tác khám chữa bệnh.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Qui chế chuyên môn của ngành.

Lãnh đạoxây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đoàn kết nội bộ…

3.2.2. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

3.2.3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

Đảng uỷ lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.Lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ.

Đảng uỷ đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

3.2.4. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội .

Lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

3.2.5. Xây dựng tổ chức đảng.

Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ “trong sạch, vững mạnh”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình.

Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

Xây dựng cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, tiêu biểu cho đảng bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đảng uỷ thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

IV.  Các danh hiệu đảng bộ đã được khen thưởng từnăm 2010- 2015.

NĂM

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM, NƠI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

2010

Giấy khen Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” năm 2010.

Quyết định số: 446-QĐ/Th.U ngày 03/12/2010.

2011

Giấy khen Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2011.

Quyết định số: 283-QĐ/Th.U ngày 30/12/2011.

2012

Giấy khen Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2012.

Quyết định số: 498-QĐ/Th.U ngày 06/12/2012.

2013

Giấy khen Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2013.

Quyết định số: 776-QĐ/Th.U ngày 09/12/2013.

2014

-Giấy khen Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2014.

-Bằng khen Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền (2012-2014).

Quyết định số: 1056-QĐ/Th.U ngày 03/12/2014.

Quyết định số: 5902-QĐ/TU ngày 06/1/2015.

2015

Giấy khen Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015.

Đang đề nghị BTV Thành ủy

          

           V. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ


Bí thư Đoàn thanh niên tặng hoa chúc mừng đại hội

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ khóa IX (2015-2020)

Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX (2015-2020)

Đ/c Bí thư Đảng ủy khóa VIII chúc mừng BCH khóa IX

Đ/c Bí thư Đảng ủy khóa IX tặng quà chia tay Đ/c Bí thư khóa VIII

Các tổ chức đoàn thể chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy khóa IX

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: