Thông báo: Đăng ký đề tài cấp cơ sở năm 2017

Ngày 02/3/2017

 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

BỆNH VIỆN ĐKTP VINH

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:

366/CV- NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

V/v: Đăng ký đề tài cấp cơ sở năm 2017

           Tp Vinh, ngày 1 tháng 3 năm 2017

 

 

 

 

Kính gửi:                       CÁC KHOA, PHÒNG

Hàng năm, trong tháng 3 Hội đồng KH Bệnh viện sẽ duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở của các khoa, phòng. Để đảm bảo tiến độ phê duyệt đề tài nghiên cứu , Bệnh viện xin thông báo:

 

1.      Các khoa, phòng tải Kế hoạch nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2017 trên Website bệnh viện và gửi Phiếu đăng ký tổng hợp của khoa, phòng về phòng KHTH.

 

2.      Thời hạn nộp:      Trước ngày  8/3/2017

 

Mẫu đăng ký lấy trên trang web của bệnh viện : enlightenedTải nội dung tại đây

Giám đốc Bệnh viện đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định đã

đề ra./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

   - Như trên

                                                                            (Đã ký)

Lưu KHTH  

Lưu VT

 

                                                             Nguyễn Hồng Trường

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: